Alain Brovist

De wet Partyka deel 2

Verzekering paraplu

Eva en Jonas, een jong koppeltje, kochten vorig jaar het huis van mijn overleden ouders. Hun lening werd zonder probleem goedgekeurd. Maar het afsluiten van een schuldsaldoverzekering was een ander paar mouwen. Bij Jonas werd immes drie jaar geleden suikerziekte vastgesteld. De meeste verzekeringsmaatschappijen weigerden Jonas te verzekeren, wegens zijn ziekte.

Op 1 januari 2015 is de Wet Partyka in voege gegaan die het aangaan van een betaalbare verzekering gemakkelijker maakt.

Welke zijn de gevolgen van deze nieuwe wet?

Indien de verzekeraar de verzekering weigert of een bijpremie aanrekent, moet hij op een duidelijke en begrijpelijke wijze de kandidaat verzekerde binnen de acht dagen op de hoogte brengen van zijn beslissing, maar hij moet ook melding maken van:

 • de medische gronden die de weigering of het aanrekenen van een bijpremie rechtvaardigen
 • de basis waarop deze bijpremie berekend wordt
 • het bedrag van de bijpremie en het percentage van deze bijpremie ten overstaan van de basispremie
 • de persoonsgegevens van de geneesheer van de verzekeraar bij wie de kandidaat verzekerde om meer informatie kan vragen over de medische grond van de beslissing
 • het feit dat de betrokken persoon of zijn huisarts schriftelijk bijkomende informatie kan aanvragen over studies en statistieken waarop de verzekeraar zich baseert om een hogere bijpremie aan te rekenen
 • het gegeven dat kandidaat verzekerde het recht heeft om zijn dossier te laten nakijken bij het Opvolgingsbureau
 • het feit dat de kandidaat verzekerde het recht heeft een aanvraag te doen voor tussenkomst van het solidariteitsmechanisme van de Compensatiekas

De nieuwe wet voorziet immers een solidariteitmechanisme. Deze Compensatiekas wordt gezamenlijk gefinancierd door de verzekeraars en de kredietinstellingen. De extra kosten voor het verzekeren van de hogere risico’s wordt dus door beiden gemeenschappelijk gedragen.

Het Opvolgingsbureau voor de tarifering.

Het “Opvolgingsbureau voor de tarifering” is een instantie die paritair is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verzekeringsmaatschappijen en consumenten. De voorzitter van het bureau is een magistraat, die de onafhankelijke en onpartijdige werking van het Opvolgingsbureau moet garanderen. De Ombudsdienst van de verzekeringen neemt het secretariaat waar. Wanneer de kandidaat verzekerde meent dat hij onterecht geweigerd werd of wanneer hij de bijpremie, hoe beperkt deze ook is, niet correct acht, hoeft hij niet akkoord te gaan met de beslissing van de maatschappij. Hij heeft wettelijk het recht om de verzekeraar te vragen zijn aanvraag opnieuw te onderzoeken en te evalueren en een nieuw tarief te vragen bij zijn herverzekeraar. De verzekeraar moet antwoorden binnen de 15 dagen. Is de bijpremie lager dan de vorige, dan dient de premie aangepast te worden. Wordt de kandidaat verzekerde geweigerd door een maatschappij of wanneer hij minstens 75% extra moet bijbetalen, kan hij zich wenden tot het “Opvolgingsbureau voor de tarifering”. Hij mag dan gratis vragen om na te kijken of de weigering of de voorgestelde bijpremie medisch en verzekeringstechnisch gerechtvaardigd is. Ook kan de kandidaat verzekerde een nieuwe evaluatie vragen van zijn dossier. Deze vraag tot tussenkomst is gratis.

De verzekeringsonderneming bezorgt het Opvolgingsbureau:

 • haar beslissing en haar motivering
 • het medisch dossier met alle relevante medische gegevens over de kandidaat-verzekerde
 • de studies en statistieken waardoor ze zich heeft laten leiden.

Het bureau kan nog bijkomende info opvragen. Het bureau doet dan binnen de vijftien werkdagen een tegenvoorstel aan de kandidaat verzekerde en de verzekeraar. Indien het Opvolgingsbureau een voorstel tot verzekeren doet, moet de verzekeraar binnen een redelijke termijn aan de betrokken persoon laten weten of hij bereid is het voorstel van het bureau te aanvaarden.

Toch geen verplichting.

De verzekeraar is niet verplicht om het voorstel van het Opvolgingsbureau te volgen. Hij mag een lagere bijpremie weigeren. Het is niet de bedoeling van de Wet Partyka om de verzekeraars te verplichten een verzekering af te sluiten. Als de verzekeraar het voorstel niet volgt, kan de kandidaat verzekerde met dit voorstel wel andere verzekeraars aanspreken en vragen of zij akkoord zijn om dekking te verlenen op basis van het voorstel van het Opvolgingsbureau.  Wanneer een verzekeraar ingaat op het voorstel van het Opvolgingsbureau voor het afsluiten van een polis en de bijpremie is meer dan 125%, wordt beroep gedaan op de Compensatiekas.

De Compensatiekas.

Concreet betekent dit dat de Compensatiekas het deel van de bijpremie boven 125% zal betalen. De tussenkomst door de Compensatiekas is wel begrensd tot 800% van de basispremie. Wanneer de bijpremie meer dan 200% bedraagt, zullen de verzekeraars en de Compensatiekas zich beperken tot een standaardwaarborg voor een maximaal verzekerd kredietbedrag van 200.000 euro voor een alleenstaande en tot maximaal 50% (met een maximum van 200.000 euro) voor een mede-ontlener. Als je een aanvraag wil indienen om bijstand en tussenkomst van het Opvolgingsbureau voor de tarifering, dan moet je een aanvraag indienen bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

Je kan het bureau contacteren via het telefoonnummer 02-547.57.70 of 02/5475871 of via e-mail info@opvolgingsbureau.be.

Testaankoop gaat een stap verder.

Test-Aankoop dreigt met een rechtszaak tegen de medische vragenlijst die Assuralia aan klanten stelt. Als je in België een schuldsaldoverzekering afsluit vraagt de verzekeringsmaatschappij u altijd een aantal inlichtingen aangaande uw gezondheidstoestand en medisch verleden. Wettelijk is het stellen van vragen ivm uw gezondheid toegelaten. Afhankelijk van het te verzekeren kapitaal is die vragenlijst voor de ene persoon al uitgebreider dan de andere. Volgens Test-Aankoop schendt die vragenlijst de privacy van de kandidaat-verzekerden. Volgens de verzekeraars is een uitgebreide enquête noodzakelijk om het gezondheidsrisico correct te kunnen in te schatten.

Maar volgens Testaankoop staan er in de medische vragenlijst een aantal vra­gen die niet relevant zijn. Zo wordt er gevraagd of de kandidaat-verzekerde een eetstoornis heeft of soms ang­stig of depressief is en of hij ooit behandeld werd voor een neurose of een psychose. Test-Aankoop, dat erin slaagde deze vragen te laten schrappen uit vragenlijs­ten voor hospitalisatieverzekeringen, overweegt een gerechtelijke aanpak.

Nog meer informatie?

Ben je op zoek naar nog meer info? Surf dan eens naar de website van het Vlaams Patiëntenplatform of naar de website van het Opvolgingsbureau: www.opvolgingsbureau.be.

Jammer genoeg is deze wet nog geen garantie dat chronisch zieken of mensen met een handicap een schuldsaldoverzekering zullen kunnen afsluiten. Een verzekeraar kan na de beoordeling door het Opvolgingsbureau nog altijd weigeren om een contract aan te bieden. Al is de nieuwe wet nog voor verbetering vatbaar, het is alvast een stap vooruit. Vooral omdat er ook een jaarlijkse evaluatie van de Wet Partyka voorzien is en die evaluatie kan dienen als basis om de wet in een volgend stadium aan te passen aan de reële behoeften van patiënten en chronisch zieken! Bron: Koninklijk besluit van 10 april 2014 ot regeling van verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van een hypothecair krediet.

Spreuk van de week:

Idealist zijn betekent kracht ontwikkelen voor anderen.

About author Bekijk alle berichten

Alain Brovist

4 CommentsGeef een reactie

 • Bedankt voor uw artikel, heel interessant. Wij wilden ook een aanvraag indienen bij het “opvolgingsbureau voor de tarifering voor een schuldsaldoverzekering”. Maar naar het schijnt zou door onenigheid binnen de commissie, de werking van het opvolgingsbureau al enige tijd opgeschort zijn en dit zeker tot half september ! Ondertussen weten we niet of de lening wordt toegestaan.
  Het is inderdaad zo dat sommige banken en verzekeringsmaatschappijen uw paraplu afpakken als het regent.

 • Beste lezers,

  Op de website van het opvolgingsbureau staat sinds vorige week het volgend bericht:
  Voorlopige schorsing van de zittingen

  “Op verzoek van de heer Kris Peeters, Vicepremier en Minister van Economie en Consumentenzaken, naar aanleiding van een vraag van het Vlaams Patiëntenplatform, Test-Aankoop en de Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) van 7 augustus jl., worden de vergaderingen van het Opvolgingsbureau voor tarifering schuldsaldoverzekering voorlopig stilgelegd en dit tot de derde week van september 2015.

  U behoudt de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. Deze zal op administratief vlak behandeld worden zodat het dossier zo spoedig mogelijk kan worden voorgelegd aan het Opvolgingsbureau, bij het hervatten van haar werkzaamheden.”

  Aarzel dus niet om uw aanvraag voor tarificatie in te dienen!

  Blijkbaar zou de werking van het bureau niet optimaal functioneren en vraagt het Vlaams Patiëntenplatform meer gelijkheid van stemmen. Nu worden de patiënten slechts door één dokter vertegenwoordigd en de verzekeringsmaatschappijen door vier! De strijd is dus weeral ongelijk!

  Ik volg het dossier op de voet.

  Alain Brovist

 • Dag allemaal;

  Ik ben nieuw op dit blog en het is niet helemaal duidelijk of mijn berichtje in de goede categorie terechtkomt.
  Maar allereerst bedankt voor uw duidelijke en goed gestoffeerde artikels. U gaat ten minste tot de kern van de zaak en blijft niet oppervlakkig zoals zo vaak gebeurt.

  Nu ter zake: Ik had graag jullie hulp / ervaring / … bij mijn probleem:

  Ik heb samen met mijn vriend een bod gedaan op een huis dat we ook willen verbouwen.
  En nu komt de grote MAAR:
  Ik heb sinds begin dit jaar borstkanker en ben geopereerd en doe nu chemo. De behandeling is ongeveer in de helft. Mijn vriend en ik maken zich daarover niet direct zorgen: de dokters geven een genezingskans van 95% omdat de kanker niet was uitgezaaid.

  Ik kom nu net terug van mijn bankkantoor waar ik al bijna 20 jaar klant ben en die “hypotheekspecialist” zei me doodleuk dat de lening is toegestaan, maar dat ik GEEN schuldsaldoverzekering kan krijgen en dat we daarom voor de lening 0,25 % meer rente moeten betalen om hun risico in te dekken. WELK RISICO?? Als ik geen schuldsaldoverzekering krijg valt het risico toch volledig op mijn vriend?

  Ik ben woedend maar ook triestig dat men de mensen zo in de kou laat staan. Ik zoek nu een oplossing en zo kwam ik op dit artikel over “De Wet Partyka” en Geld lenen kost geld”.

  Wat zijn nu onze opties? Wat denkt u hiervan ? Bij welke banken kunnen we wel terecht? Kunnen onze ouders borg staan voor mij (of zoiets)? Of verzwijg ik gewoon dat ik kanker heb en neem ik het risico volledig op mezelf? (al vind ik dit niet zo’n eerlijk idee.)

  Heeft er iemand ervaring met dat opvolgingsbureau en met die compensatiekas ?

  Simone De Ridder

 • Simone, ik ben er zeker van dat u een bank zal vinden waar u zal kunnen lenen zonder een ssv te moeten afsluiten. de activiteiten van het opvolgingsbureau liggen op dit moment wel stil, maar u moet zeker een aanvraag plaatsen bij hen. Waarschijnlijk zal het wel tot oktober duren eer uw aanvraag zal behandeld worden, maar NIET SCHIETEN IS NOOIT RAAK !
  Doen dus en de moed en de moet niet verliezen! het allerbeste met uw gezondheid. Alain Brovist.